510 876 702

Ty mówisz - my słuchamy!

  • odszkodowanie z OC – polega na przejęciu przez ubezpieczyciela obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody (majątkowej lub niemajątkowej – na osobie),

  • odszkodowanie z autocasco – to odszkodowanie obejmujące skutki szkody całkowitej lub częściowej na pojeździe lub jego kradzieży,

  • odszkodowanie z ubezpieczenia na życie  – jest wypłacane rodzinie osoby zmarłej, która posiadała tego typu ubezpieczenie,

  • odszkodowanie z ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – jest wypłacane osobie poszkodowanej, która ma określony uszczerbek na zdrowiu,

  • odszkodowanie od Skarbu Państwa – jest wypłacane, gdy poszkodowany wykaże przed sądem nieprawidłowości, nadużycia czy zaniechania w postępowaniu urzędników państwowych, działających na szkodę danej jednostki, przedsiębiorstwa czy organizacji,

  • odszkodowanie od banku – jest wypłacane klientom banku, jeśli bank działał na ich szkodę poprzez niedoinformowanie (braku zwrotu prowizji bankowej, opłaty ubezpieczeniowej czy też prowizji brokerskiej wypłacanej przez Bank pośrednikowi) lub zastosowanie sprzecznych z prawem zapisów umów (Sankcja Kredytu Darmowego kiedy bank jest zobowiązany zwrócić wpłacone przez klienta odsetki natomiast klient zwraca do banku tylko i wyłącznie kwotę udzielonego kredytu przez bank).

 

W postępowaniach odszkodowawczych jedną z najważniejszych korzyści jaką proponuje Kancelaria Patronus to brak kosztów dla klienta. Klient zlecający sprawę Naszej Kancelarii, nie ponosi kosztów opłat sądowych, prawnych czy też związanych z opiniami biegłych sądowych.

Jedynym kosztem, a wynagrodzeniem Kancelarii Patronus jest prowizja od kwoty uzyskanego zadośćuczynienia lub odszkodowania.

Odszkodowania

Kancelaria Patronus - Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia
– Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000767962, NIP: 8943137219 REGON: 382388933 Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Kancelaria Patronus - Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000767962, NIP: 8943137219 REGON: 382388933 Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Copyright 2021 Kancelaria Patronus, All Right Reserved

Odszkodowania