510 876 702

Ty mówisz - my słuchamy!

Doradztwo Prawne

Prawo cywilne i gospodarcze, prawo administracyjne, prawo pracy, prawo karne i wykroczeń to dziedziny prawa, z którymi Kancelaria Patronus spotyka się na co dzień. Tak szeroki zakres usług, wymaga czynnego uczestnictwa tzw. pełnomocników profes-jonalnych -  prawników.

 

Reprezentujemy klientów między innymi przed: Sądami, Komornikami Sądowymi, Firmami Windykacyjnymi, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Samorzą-dowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wierzy-cielami, Syndykami, Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kupującymi i Sprzedającymi Nieruchomości, Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, Kan-celariami Notarialnymi, Doradcami Kredy-towymi, Rzeczoznawcami, Tłumaczami Przy-sięgłymi, Biurami Rachunkowymi, Rzecz-nikami: Finansowym i Patentowym

Prawo cywilne i gospodarcze, prawo administracyjne, prawo pracy, prawo karne i wykroczeń to dziedziny prawa, z którymi Kancelaria Patronus spotyka się na co dzień. Tak szeroki zakres usług, wymaga czynnego uczestnictwa tzw. pełnomocników profesjonalnych -  prawników.

 

Reprezentujemy klientów między innymi przed: Sądami, Komornikami Sądowymi, Firmami Windykacyjnymi, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wierzycielami, Syndykami, Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kupującymi i Sprzedającymi Nieruchomości, Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, Kancelariami Notarialnymi, Doradcami Kredytowymi, Rzeczoznawcami, Tłumaczami Przysięgłymi, Biurami Rachunkowymi, Rzecznikami: Finansowym i Patentowym

Prawo cywilne i gospodarcze, prawo administracyjne, prawo pracy, prawo karne i wykroczeń to dziedziny prawa, z którymi Kancelaria Patronus spotyka się na co dzień. Tak szeroki zakres usług, wymaga czynnego uczestnictwa tzw. pełnomocników profesjonalnych -  prawników.

Kancelaria Patronus - Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy
dla Wrocławia
– Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000767962, NIP: 8943137219 REGON: 382388933 Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Kancelaria Patronus - Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy KRS: 0000767962, NIP: 8943137219 REGON: 382388933 Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł

Copyright 2021 Kancelaria Patronus, All Right Reserved